Rai

Nascido em: 11/12/2020

Sexo: Masculino

Pai: Tiago Cezar Bueno

Mãe: Gizella Maria Tomazeto